Koperta

Skontaktuj się z nami!

Kapitalizacja renty

< wstecz

Przepis art. 447 k.c. stanowi, że sąd z ważnych powodów może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. Z brzmienia tego przepisu wynika, że konieczną przesłanką dopuszczalności odstępstwa od ogólnej zasady przyznania renty odszkodowawczej i zastosowania wyjątku w postaci jednorazowego odszkodowania jest istnienie ważnych powodów. Jeden z nich został wymieniony w cytowanym wyżej przepisie. Ma on jednak charakter przykładowy, na co wskazuje określenie "w szczególności".

Ważnym powodem w rozumieniu tego przepisu jest bowiem każda istotna, leżąca w interesie poszkodowanego, potrzeba zaspokojenia wydatków, jako że przepis art. 447 k.c. został przewidziany w celu zapewnienia poszkodowanemu pełniejszej ochrony jego praw do odszkodowania. Innymi słowy, zastąpienie renty jednorazowym odszkodowaniem jest dopuszczalne wtedy, gdy w wyjątkowych sytuacjach odszkodowanie wypłacone jednorazowo jest bardziej korzystne dla poszkodowanego aniżeli właśnie  renta.

Ma to w szczególności miejsce wówczas, gdy zapewni poszkodowanemu zaspokojenie możliwie wszystkich potrzeb tak bieżących, jak i tych przyszłych, dla których zaspokojenia przeznaczoną była renta, a równocześnie z punktu widzenia szeroko pojętego interesu poszkodowanego będzie to bardziej korzystne od renty (wyrok s.apel. w Poznaniu z dnia 2003.07.31 I ACa 568/03 OSA 2005/3/11).

Podsumowując, kapitalizacja renty jest korzystnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy uzasadniona jest ważnym powodem i interesem poszkodowanego. Pozyskane w ten sposób środki mogą otworzyć nowe możliwości funkcjonowania w codziennym życiu osobie, która ucierpiała wskutek wypadku. Czasami procedura związana z kapitalizacją renty odbywa się przed sądem na wniosek ubezpieczyciela.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku, która zastanawia się nad taką formą uregulowania kwestii rentowych, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Powstańców Śląskich 28/30

53-333 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl