Koperta

Skontaktuj się z nami!

Dochodzenie roszczeń z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika

< wstecz
Dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia OC rolnika

Odpowiedzialność cywilna rolnika pozostaje przedmiotem regulacji ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Kodeksu Cywilnego. Na jej gruncie chroniony jest nie tylko rolnik, ale również każda osoba, pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie oraz osoba, która pracując w jego gospodarstwie (w ramach pomocy sąsiedzkiej, dokonująca napraw) wyrządziła szkodę osobie trzeciej (spoza gospodarstwa ubezpieczonego rolnika).

Przykład

W sierpniu 2007 r. w okresie wzmożonej pracy przy żniwach rolnikowi przy zbiorach pomagał sąsiad. Konieczne było korzystanie z drabiny, na którą wchodził wielokrotnie na wysokość 2 metrów, by poukładać zebrane paliki. Podczas schodzenia złamał się jeden ze schodków, na skutek czego sąsiad upadł na betonową powierzchnię, doznając obrażeń ciała. Zły stan techniczny zużytej drewnianej drabiny, niezapewnienie odpowiednich warunków pracy na wysokości  i nieprzestrzeganie przepisów BHP pracy w rolnictwie stanowi  o winie rolnika, który rażącym niedbalstwem spowodował szkodę sąsiada – uszczerbek na zdrowiu. W zaistniałej sytuacji z OC rolnika poszkodowanemu przysługują określone świadczenia – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów leczenia.

 

Co jest konieczne dla przyjęcia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń?

  • wina rolnika – czyn bezprawny, sprzeczny z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego (określone działanie lub zaniechanie – niepodjęcie niezbędnych czynności zapobiegających wystąpieniu szkody) – może przybrać postać winy umyślnej lub nieumyślnej – lekkomyślności lub niedbalstwa,
  • szkoda (na osobie lub mieniu),
  • związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem a szkodą. Skutki działania lub zaniechania wywołują w normalnym biegu zdarzeń określone następstwa, tj. fakt A (nieutrzymanie drabiny w dobrym stanie technicznym) powoduje fakt B (upadek z drabiny, a tym samym obrażenia ciała),
  • bezpośredni związek doznanej szkody z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie bądź w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających czy środków psychotropowych zakład ubezpieczeń może wystąpić do sprawcy wypadku o zwrot świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia OC rolnika (roszczenie regresowe).

Mimo że świadomość rolników co do bezpieczeństwa pracy się zwiększa, wypadki w rolnictwie mają wciąż te same podstawy, przede wszystkim – niestosowanie środków ochrony indywidualnej (np. właściwego obuwia), niewłaściwa obsługa maszyn i nieprawidłowe obchodzenie się ze zwierzętami gospodarskimi czy niezachowywanie ostrożności i przezorności przy pracy.

Obserwowana na przestrzeni lat tendencja spadkowa liczby wypadków w rolnictwie rokuje bardzo korzystnie, stąd oczekiwania na zmniejszenie liczby wypadków są uzasadnione, jednakże dane liczbowe zawarte w komunikatach KRUS (https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/prewencja/statystyki/2017/Komunikat_o_wypadkach_w_I_polroczu_2017_roku.pdf) wciąż mogą przerażać.

E.Z.

Więcej informacji na temat odszkodowań uzyskasz, kontaktując się z nami.

W ciągu 48 godzin bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania. Przedstawimy Ci jasne warunki współpracy oraz ustalimy harmonogram działań prowadzący do uzyskania świadczeń.

 

Pomagamy pokonać trudności!

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Powstańców Śląskich 28/30

53-333 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl