Koperta

Skontaktuj się z nami!

Co gdy sprawca wypadku nie był ubezpieczony?

< wstecz

Co z odszkodowaniem za wypadek komunikacyjny jeśli sprawca wypadku nie posiadał ubezpieczenia obowiązkowego?

Pomimo rosnącej świadomości społeczeństwa wciąż znaczna część właścicieli pojazdów mechanicznych z premedytacją nie ubezpieczenia swoich pojazdów od odpowiedzialności cywilnej. Popularne OC jest rodzajem ubezpieczenia obowiązkowego, za którego brak grożą dotkliwe kary. W przypadku, gdy przydarzyło nam się uczestniczyć w wypadku a jego sprawca nie posiadał ubezpieczenia obowiązkowego świadczenie wypłaci nam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

 

Wg. statystyk prowadzonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Fundusz ten w 2017 roku wypłacił odszkodowania i świadczenia w 5338 szkodach z ubezpieczeń obowiązkowych. 4267świadczeń (79,94%) dotyczyło szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców, pozostałe 1071 świadczeń (20,06%) dotyczyło szkód wyrządzonych przez nieustalonych sprawców.

 

Zgłoszenie szkody do UFG możemy dokonać za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej sprzedającej obowiązkowe OC. Może to być np. nasz ubezpieczyciel, u którego posiadamy ubezpieczenie na własny pojazd lub inne towarzystwo ubezpieczeń, do którego mamy zaufanie. Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego zakład ubezpieczeń prześle akta szkody do UFG, informując o tym osobę która zgłosiła roszczenia.

W przypadku, gdy sprawca wypadku nie posiadał ubezpieczenia obowiązkowego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym w następujących sytuacjach:

 

1)     gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu, którego ruchem wyrządzono szkodę, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC komunikacyjnym, Fundusz wypłaca odszkodowanie zarówno za szkody w mieniu, jak i na osobie;

2)     gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którym wyrządzono szkodę, zarejestrowanego za granicą na terytorium państwa, którego biuro narodowe jest sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC komunikacyjnym, a pojazd był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były, w momencie zdarzenia, przydzielone temu pojazdowi przez właściwe władze, Fundusz wypłaca odszkodowanie zarówno za szkody w mieniu, jak i na osobie;

3)     gdy szkody zostały wyrządzone przez posiadacza zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, i nie był on ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;

 

Jeżeli zgłaszamy szkodę w mieniu, czyli np. uszkodzenie samochodu i posiadamy dobrowolne ubezpieczenie AC, UFG zrekompensuje nam dodatkowe koszty, czyli zniżki utracone na AC oraz koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku.

 

Od przekazania akt szkody przez zakład ubezpieczeń do UFG informację o wysokości przyznanego świadczenia powinniśmy uzyskać w ciągu 30 dni. Od decyzji UFG możemy odwołać się tak jak w przypadku decyzji wydawanej przez zakład ubezpieczeń, czyli np. złożyć Reklamację lub wystąpić z roszczeniami na drogę sądową.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Powstańców Śląskich 28/30

53-333 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl