Koperta

Skontaktuj się z nami!

Regres ubezpieczyciela do sprawcy szkody

< wstecz

Regres oznacza roszczenie zwrotne, które przysługuje ubezpieczycielowi w określonych przez prawo przypadkach. Po dokonaniu wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego, zakład ubezpieczeń nabywa prawo wystąpienia o jego zwrot do sprawcy szkody.

Wyróżnia się dwa rodzaje regresu: regres typowy oraz regres nietypowy. Regres typowy wynika z art. 828 kodeksu cywilnego zgodnie z którym, jeśli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Zatem skierowany jest do osoby trzeciej (podmiotu znajdującego się poza stosunkiem ubezpieczenia), stosowany w ubezpieczeniach mienia. W praktyce regresantem może stać się inny zakład ubezpieczeń.
Natomiast regres nietypowy oznacza, że ubezpieczyciel ma prawo zwrócenia się do samego sprawcy szkody (kierującego pojazdem) z żądaniem zwrotu wypłaconego odszkodowania, a uregulowany zostaw w art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  Skierowany jest do podmiotów, które są stronami stosunku ubezpieczenia, a stosowany jest w ubezpieczeniach OC. Ubezpieczyciel ma uprawnienie do dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania, w czterech sytuacjach:

- wyrządzenie przez kierującego pojazdem szkody umyślnie, po spożyciu alkoholu, bądź w stanie nietrzeźwości albo po zażyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

- wejście w posiadanie pojazdu na skutek popełnienia przestępstwa,

- brak uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem sytuacji, w których chodziło o ratowanie życia ludzkiego,  bądź mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,

- zbiegnięcie z miejsca zdarzenia.

Przykładem może być sytuacja, gdy kierowca prowadzi samochód pod wypływem alkoholu i narkotyków, a następnie powoduje wypadek i  ucieka z miejsca zdarzenia. Poszkodowany ma wówczas uprawnienie zwrócenia się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę odszkodowania.

 

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Powstańców Śląskich 28/30

53-333 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl