Koperta

Skontaktuj się z nami!

Kto jest odpowiedzialny za wypadki na kąpieliskach?

< wstecz

Jeśli w czasie letniego wypoczynku zdarzył się wypadek i doznałeś uszkodzenia ciała (lekkiego czy też bardzo poważnego) – nie rezygnuj ze swoich uprawnień!

Podstawą do pociągnięcia właściciela obiektu do odpowiedzialności jest wykazanie jego winy – brak instrukcji korzystania ze zjeżdżalni, śliska nawierzchnia i brak jej oznaczenia czy też brak odpowiedniej ochrony wyspecjalizowanych osób. Część właścicieli obiektów posiada ubezpieczenie OC co może otworzyć drogę do uzyskania odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Oczywiście konieczność udowodnienia zdarzenia, winy właściciela obiektu oraz konsekwencji wypadku spoczywa na poszkodowanym. Podstawowymi środkami dowodowymi będą tu – karta choroby, rachunki za leczenie czy rehabilitację, zeznania świadków co do okoliczności zdarzenia.

 

Od kogo i w jakim przypadku należy nam się odszkodowanie?

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne kąpielisko jest to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli. Kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych; (art 9 ,ust 1 pkt 5a).

Za organizację kąpieliska odpowiada organizator zdefiniowany w Ustawie Prawo Wodne jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która podjęła się zorganizowania kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz uzyskała na to zgodę właściciela wody i przyległego gruntu lub która prowadzi kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli.

 Organizatorem może być gmina, hotel, ośrodek wypoczynkowy. Na organizatorze kąpieliska spoczywają m.in obowiązki:

– utrzymania czystości wody,

– wprowadzenia zakazu kąpieli w przypadku gdy woda nie spełnia wymogów sanitarnych,

– oznakowania kąpieliska.

Kąpielisko musi zostać zgłoszone do ewidencji kąpielisk prowadzonych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, który ogłasza wykaz kąpielisk.

 

INNE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE z prowadzeniem kąpieliska:

Wymóg zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych - w myśl art. 4 ust. 1 u.b.w. - polega w szczególności na:

- dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego (np. Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym – por. art. 12 ust. 1 u.b.w.) analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji,

- oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych,

- prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych, polegających m.in. na: oznakowaniu miejsc niebezpiecznych i objęciu ich nadzorem, we współpracy z policją i podmiotami ratownictwa wodnego (w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli) oraz uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w tym prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

- informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach, które mogą powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób,

- zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Powstańców Śląskich 28/30

53-333 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl