Koperta

Skontaktuj się z nami!

Mediacje przy Sądzie Polubownym Komisji Nadzoru Finansowego

< wstecz

Mediacje przy Sądzie Polubownym Komisji Nadzoru Finansowego

 

Przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego mamy dwie drogi polubownego rozwiązania sporów: mediację i arbitraż.

W poniższym artykule bliżej omówimy mediację.

Pojęcie mediacji możemy scharakteryzować jako pośredniczenie osoby trzeciej w rozwiązywaniu sporów pomiędzy stronami, której celem jest zawarcie satysfakcjonującej obie strony ugody.

Przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru finansowego rozpatruje się sprawy między wszystkimi uczestnikami rynku finansowego, zwłaszcza między instytucjami finansowymi a odbiorcami świadczonych przez nich usług, a także sprawy o prawa majątkowe powyżej 500 zł, jak również prawa niemajątkowe.

Postępowanie mediacyjne jest postępowaniem dobrowolnym, warunkiem jego wszczęcia jest wyrażenie na nie zgody przez dwie strony. Zgodę drugiej strony możemy otrzymać albo poprzez Sekretarza Sądu Polubownego KNF (wysyłamy wniosek o mediację do Sekretarza, który, po otrzymaniu odpowiedzi od drugiej strony, informuje powoda o zgodzie bądź jej braku do polubownego załatwienia sprawy) albo samodzielnie.

·         ZASADY MEDIACJI

AKCEPTOWALNOSĆ - Mediacja może być prowadzona przez sędziego, referendarza sądowego, urzędnika sądowego, asystenta sędziego lub stałego mediatora. Co istotne, strony mogą wybrać, bądź zaakceptować, osobę mediatora, jak również w trakcie mediacji zrezygnować z obecnego mediatora i wybrać innego.

POUFNOŚĆ – Postępowania mediacyjne jest poufne. Osoby biorące udział w mediacji nie mogą udzielić żadnych informacji o przebiegu mediacji żadnej instytucji ani osobom prywatnym.

NEUTRALNOŚĆ – Mediator nie ma żadnego interesu w prowadzonej sprawie, pomaga stronom stworzyć takie rozwiązanie, które zaspokoi interesy obu stron. Mediator pomaga stronom w formułowaniu propozycji ugodowych, jednocześnie nie narzucając sposobu rozwiązania sporu. Zadaniem mediatora jest zapewnienie odpowiedniego przebiegu postępowania mediacyjnego.

BEZSTRONNOŚĆ – W równym stopniu mediator wspiera obie strony sporu.

 

Korzyścią postępowania mediacyjnego Sądu Polubownego przy KNF są niskie koszty, bowiem opłata za mediację wynosi 50 złotych. Koszty ponoszone są przez osobę, która występuję z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji.

Kolejną korzyścią postępowania mediacyjnego jest czas trwania mediacji, ponieważ postępowania mediacyjne trwają krótko, jednak czas ich trwania zależy między innymi od stron mediacji. Postępowania mediacyjne rozpoczynają się najczęściej od indywidualnych spotkań, po wspólne sesje, które trwają od 1 do 2 godzin. Co istotne, często ze względu na odległości, które dzielą strony, mediacje mogą odbywać się zdalnie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  Tak więc czas postępowania mediacyjnego przy Sądzie Polubownym przy KNF od zawarcia umowy o mediację do zakończenia postępowania trwa od 30 do 90 dni.

Podkreślenia wymaga fakt, że Wyrok Sądu Polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Powszechny, moc prawną na równi z wyrokiem Sądu Powszechnego.

W 2018 r. (dane za rok 2019 jeszcze nie zostały opracowane) do Sądu Polubownego wpłynęło 2314 wniosków o przeprowadzenie mediacji, z czego w 1044 przypadkach doszło do postępowań mediacyjnych (czyli w 44% przypadków, co stanowi 6% wzrost w stosunku do roku poprzedniego). Dodatkowo do 11 wzrosła liczba instytucji finansowych składających wnioski o mediację (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3 instytucje). Wskazuje to na stale rosnącą popularność tej polubownej formy rozwiązywania sporów zarówno wśród konsumentów, jak i instytucji finansowych. Podkreślenia wymaga bardzo wysoka skuteczność mediacji prowadzonych w ramach Sądu Polubownego. W ponad 81% przypadków mediacje te zakończyły się zawarciem ugody.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Stacyjna 1 lok.12,

53-613 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl

Polityka prywatnoci plików Cookies IP Legal Protection S.A.