Koperta

Skontaktuj się z nami!

Wypadki z udziałem dzikiej zwierzyny- zasady odpowiedzialności

< wstecz

Wypadki  z udziałem dzikiej zwierzyny- zasady odpowiedzialności

 

Szkody wynikające z wypadków z udziałem dzikiej zwierzyny są często bardzo poważne. Niestety w praktyce dochodzenie roszczeń z tytułu tego rodzaju wypadku jest bardzo utrudnione. Należy, więc zadać pytanie, jakie są zasady odpowiedzialności przy wypadkach z udziałem dzikiej zwierzyny? Do jakiego podmiotu kierować roszczenie? Jakie zróżnicowanie występuje w przypadku poszkodowanego kierowcy a pasażera pojazdu?

 

Do kogo kierować roszczenie o naprawnienie szkody?

 

W przypadku zderzenia z dzikim zwierzęciem w zależności od okoliczności wypadku możemy skierować roszczenia o naprawnienie szkody do dwóch podmiotów:

-zarządcy drogi, lub

- właściwego koła łowieckiego bądź osób zajmującą się organizacją polowań, jeżeli szkoda pozostaje w związku z polowaniem lub nagonką na dziką zwierzynę na pobliskim terytorium.

W pierwszym wypadku odpowiedzialność zarządcy drogi, stosownie do art. 415 k.c. kształtuje się na zasadzie winy. Oznacza to, że obowiązek naprawienia szkody po stronie zarządcy drogi powstaje jedynie w razie jego działania lub zaniechania, które nosi znamiona winy. Jednym z kluczowych obowiązków zarządcy drogi jest ostrzeganie kierujących znakami drogowymi o występującej na odcinkach dróg dzikiej zwierzyny zwłaszcza wtedy, gdy zarządca był powiadamiany o wypadkach ze zwierzyną leśną na konkretnym odcinku drogi. W związku z tym, jeżeli wbrew temu obowiązkowi, zarządca nie ustawił znaku A-18b na przedmiotowym odcinku drogi, a wypadek pozostaje w związku przyczynowym z tego rodzaju zaniechaniem, może to rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie właściwego zarządcy drogi. Dobrym rozwiązaniem może okazać się również zwrócenie się do właściwej jednostki policji z zapytaniem czy na przedmiotowym odcinku dochodziło do podobnych zdarzeń z zwierzyną, a mimo to podmiot odpowiedzialny nie zdecydował się na umieszczenie właściwego oznakowania. Należy również podkreślić, że w przypadku prawidłowego umieszczenia znaku A-18b na odcinku drogi, kierujący pojazdem jest obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, a w przypadku jej niezachowania i jednocześnie niewykazania innego naruszenia obowiązków zarządcy drogi uzyskanie odszkodowanie będzie bardzo utrudnione.

W przypadku odpowiedzialności koła łowieckiego ciężar dowodzenia również będzie po stronie poszkodowanego. W tym wypadku również niezbędne będzie wykazanie związku przyczynowo skutkowego pomiędzy występującym polowaniem a powstaniem przedmiotowego wypadku. Należy jednak podkreślić, że obecnie istnieje obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami (art. 32 ust. 6 ustawy - Prawo łowieckie), w związku, z czym po uzyskaniu numeru polisy przez Poszkodowanego sprawę można zgłosić również do ubezpieczyciela danego koła łowieckiego bądź osoby odpowiedzialnej.

 

Zasady odpowiedzialności w przypadku poszkodowanego kierującego pojazdem i pasażera

 

Jak wspomniano powyżej odpowiedzialność podmiotu odpowiedzialnego względem kierującego pojazdem w tego typu wypadkach będzie kształtowała się na zasadzie winy. W przypadku pasażera, wobec którego odpowiedzialność kształtuje się na zasadzie ryzyka generalnie nie będzie konieczne kierowanie roszczeń do przedstawionych powyżej podmiotów odpowiedzialnych. W większości przypadków pasażer będzie mógł dochodzić roszczeń z OC pojazdu, którym podróżował. Nie jest jednak wykluczone, że Ubezpieczyciel pojazdu będzie podnosił wystąpienie przesłanki egzoneracyjną w postaci wyłącznej winy osoby trzeciej (czyli koła łowieckiego lub zarządcę drogi, jeżeli okaże się, że nie dopełnili ww. obowiązków), która wyłącza stosowanie zasady ryzyka. W takim wypadku może okazać się, że pasażer będzie musiał również dochodzić roszczeń od przedstawionych powyżej podmiotów odpowiedzialnych.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Stacyjna 1 lok.12,

53-613 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl

Polityka prywatnoci plików Cookies IP Legal Protection S.A.